Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Witamy w sklepie internetowym Elżbieta Szkudlarek Poradnia Laktacyjna Mamma Mia.

Poniższy regulamin reguluje sposób korzystania z naszego sklepu. Można w nim znaleźć wszelkie niezbędne informacje, między innymi dotyczące sposobu składania, opłacania i wysyłania zamówienia oraz informacje o procedurze reklamacyjnej. Stanowi on integralną część umowy sprzedaży oferowanych w sklepie produktów i udostępniony jest na stronie internetowej sklepu, jak również w formie pliku PDF (kliknij i pobierz), który umożliwia jego pozyskanie, utrwalenie i wydrukowanie.

Bardzo ważne dla nas jest dobro naszych Klientów, a w szczególności dbałość o zagwarantowanie należnej ochrony związanej z prawami konsumenta. Tym samym przypominamy, że w razie niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z przepisami konsumenckimi, pierwszeństwo mają przepisy konsumenckie i należy je stosować.

W razie jakichkolwiek uwag, pytań czy wątpliwości, jesteśmy do Waszej dyspozycji pod adresem kontakt@doradcalaktacyjnylodz.pl.

Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów!

Zespół sklepu internetowego Elżbieta Szkudlarek Poradnia Laktacyjna Mamma Mia.

§ 1

Definicje

Na potrzeby Regulaminu poniższe pojęcia oznaczają:

1. Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zawierająca ze Sprzedawcą Umowę w ramach Sklepu, w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

2. Konto – indywidualnie wydzielona przestrzeń w ramach Sklepu, udostępniona nieodpłatnie, do której uzyskuje się dostęp po wprowadzeniu loginu oraz hasła, nadanego przez Sprzedawcę w odpowiednim mailu. Za jej pomocą można m.in. złożyć Zamówienie, przeglądać historię Zamówień czy edytować koszyk;

3. Kupujący/Ty– każdy podmiot korzystający z usług Sklepu;

4. Produkt – materiały zakupione w Sklepie, w szczególności materiały dostarczane w postaci cyfrowej, przeznaczone do sprzedaży, np. nagrania szkoleń lub udział w szkoleniu online;

5. Produkt Cyfrowy–treść cyfrowa w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m.in. w postaci nagrań szkoleń online, udziału w szkoleniu online lub publikacji, dostępna jedynie w wersji elektronicznej, sprzedawana za pośrednictwem Sklepu, będący przedmiotem Umowy;

6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która korzysta ze Sklepu;

7. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu, dostępny pod adresemhttps://doradcalaktacyjnylodz.pl/regulamin-sklepu/

8. Sklep – serwis internetowy funkcjonujący pod adresem https://doradcalaktacyjnylodz.pl/sklep/, umożliwiający Kupującym zakup dostępnych Produktów oraz świadczenie usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem którego Sprzedawca realizuje sprzedaż Produktów i świadczenie usług drogą elektroniczną;

9. Sprzedawca/My–Elżbieta Szkudlarek, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Elżbieta Szkudlarek Poradnia Laktacyjna ”Mamma Mia” z siedzibą w Łodzi (94-045), ul. Przełajowa 23 lok. 48, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7272667940, REGON: 361782916, z którą kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: kontakt@doradcalaktacyjnylodz.pl;

10. Umowa – umowa sprzedaży (w przypadku zakupienia Wydarzenia) lub umowa o dostarczenie treści cyfrowych (w przypadku zamówienia Produktów, będących publikacjami), zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą
za pośrednictwem Sklepu;

11. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, składane przy użyciu Sklepu, poprzez które Kupujący akceptuje ofertę sprzedaży przedstawioną przez Sprzedawcę, określające w szczególności rodzaj sług nabywanych w ramach Umowy, prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcę Umowy.

 

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Jako Sprzedawca, za pośrednictwem Sklepu, prowadzimy sprzedaż Produktów, poprzez dostarczanie materiałów w postaci cyfrowej, świadcząc zarazem na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną. W naszym Sklepie możesz dokonać zakupu Produktów zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu.

2. Regulamin określa zasady działania Sklepu oraz zasady świadczenia i korzystania z jego usług, a także Twoje prawa i obowiązki jako Kupującego oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności nas, czyli jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.

3. Jeśli korzystasz ze Sklepu, Regulamin ma zastosowanie do Ciebie zarówno w sytuacji, gdy jesteś Konsumentem, jak i Przedsiębiorcą.

4. Pamiętaj, że warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu oraz ich akceptacja.

5. Nazwa Sklepu, jego wygląd graficzny, logo, elementy grafiki oraz opisy Produktów stanowią naszą wyłączną własność i podlegają ochronie prawnej.

 

§ 3

Zasady korzystania ze Sklepu

1. Dokładamy ze swej strony wszelkich starań aby dostarczyć Tobie Produkty najwyższej jakości, a podane przez Ciebie dane osobowe nie zostały pozyskane lub zmodyfikowane przez osoby nieupoważnione. W tym celu potrzebujemy Twojej współpracy, a w szczególności abyś:

 • korzystał z usług Sklepu w sposób umożliwiający jego prawidłowe działanie, a także w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem, a także zwyczajami przyjętymi w stosunkach danego rodzaju,
 • nie prowadził działań zmierzających do objęcia informacji niejawnych posiadanych przez nas,
 • nie kopiował elementów znajdujących się na stronie internetowej
  Sklepu, a zwłaszcza zdjęć, opisów produktów czy znaków towarowych,
 • nie korzystał z usług Sklepu w sposób bezprawnie zakłócający jego funkcjonowanie poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie
  lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej.

2. Produkty dostępne w Sklepie są oznaczone m. in. poprzez podanie ich nazwy, opisu, modułu oraz podanie ceny. Opisy te mają charakter wyłącznie informacyjny. Dokładamy wszelkich starań, aby opis Produktu nie zawierał błędów. W razie wątpliwości dotyczących opisu Produktu możesz skontaktować się z nami pod adresem mailowymkontakt@doradcalaktacyjnylodz.pl.

 

§ 4

Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Za pośrednictwem Sklepu świadczymy bezpłatnie następujące usługi elektroniczne:

 • złożenie Zamówienia w Sklepie;
 • założenie i prowadzenie Konta w Sklepie,
 • przesłanie na podany przez Ciebie adres mailowy wiadomości e-mail, w których potwierdzamy otrzymanie złożonego Zamówienia, otrzymanie płatności, przesłanie danych zalogowania do Konta lub login i hasło potrzebne do uzyskania dostępu do Produktów i ewentualnie informuje o przebiegu realizacji Zamówienia;
 • przesłanie newslettera.

2. Masz prawo złożyć reklamację związaną ze świadczeniem usługi elektronicznej na adres e-mail: kontakt@doradcalaktacyjnylodz.pl. Reklamację rozpatrujemy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia złożenia reklamacji.

3. Przysługuje Tobie również uprawnienie do wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym bezterminowej usługi o świadczenie usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@doradcalaktacyjnylodz.pl.

4. Możemy wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie usługi elektronicznej tylko w przypadku obiektywnego lub uporczywego naruszania Regulaminu przez Ciebie, a w szczególności dostarczając treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania takiego zachowania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu.

5. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną może zostać rozwiązana również
za porozumieniem stron w każdym czasie.

6. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych
w czasie trwania umowy o świadczenie usług elektronicznych.

7. Jeżeli zdecydujesz się zapisać do newslettera, świadczymy również na Twoją rzecz usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu wiadomości e-mail zawierających informacje o naszych nowościach, promocjach, produktach lub usługach. Zapisanie do newslettera odbywa się poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania Zamówienia. Możesz w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie na adres e-mail: kontakt@doradcalaktacyjnylodz.pl.

 

§ 5

Rejestracja i założenie Konta

1. Aby utworzyć Konto w Sklepie musisz wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie internetowej Sklepu. Formularz rejestracyjny wypełnia się wraz z formularzem zamówienia, o którym mowa w §6 Regulaminu.

2. Formularz rejestracyjny wymaga podania:

 • imienia i nazwiska
 • adresu zamieszkania
 • adresu e-mail, będący jednocześnie Twoim loginem.

3. Podczas rejestracji w Sklepie oświadczasz, że zapoznałeś się z Regulaminem i akceptujesz wszystkie jego postanowienia.

4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego wyślemy Tobie na podany adres e-mail link informujący o założeniu Konta, a także hasło do Twojego Konta. Konto zostaje założone po kliknięciu w przesłany link.

5. Logując się do Konta możesz korzystać z nadanego automatycznie hasła, przesłanego w informacji na adres e-mail albo wybrać nowe, według swojego upodobania. Zmiana hasła odbywa się po zalogowaniu do Konta.Twoje hasło powinno składać się z ciągu co najmniej 12 znaków. Hasło nie jest nam znane, sam natomiast jesteś zobowiązany do zachowania go w tajemnicy.

6. Wraz z pierwszym zarejestrowaniem na Konto, zawierasz umowę o świadczenie usług elektronicznych polegająca na prowadzeniu Konta w Sklepie.

7. Konto zakładane jest na czas nieoznaczony, jednak w każdej chwili możesz wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta ze skutkiem natychmiastowym poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail: kontakt@doradcalaktacyjnylodz.pl.

8. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o świadczenie usług elektronicznych skutkuje usunięciem Twojego Konta ze Sklepu. Nie spowoduje jednak usunięcia informacji o złożonych przez Ciebie Zamówieniach z wykorzystaniem Konta, które to informacje będziemy przechowywać przez cały czas funkcjonowania Sklepu, chyba że wcześniej sprzeciwisz się przechowywaniu tych informacji, a po naszej stronie nie będzie nadrzędnego interesu w ich przechowywaniu.

 

§ 6

Składanie Zamówienia

1. Naszym klientem możesz zostać jeżeli:

a) posiadasz status zarejestrowanego użytkownika Sklepu, lub

b) nie posiadasz status zarejestrowanego użytkownika Sklepu, a dokonujesz zakupu bez rejestracji i logowania w Sklepie.

2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada Konto w Sklepie. Więcej na temat Konta i jego założenia możesz przeczytać w §5 Regulaminu.

3. Zamówienia w Sklepie możesz składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
W razie ewentualnej przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, zamieścimy na stronie Sklepu stosowną informację.

4. Zakupu Produktu dokonuje się poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Sklepu. Produkty dostępne w Sklepie są oznaczone m. in. poprzez podanie ich nazwy, opisu, podstawowych informacji, warunków uczestnictwa, podanie ceny i wskazanie wymagań technicznych dla danego Produktu.

5. Do opisu mogą być również załączone zdjęcia. Opisy te mają charakter wyłącznie informacyjny. Dokładamy wszelkich starań, aby opis Produktu, nie zawierały błędów. W razie wątpliwości dotyczących opisu Produktu możesz skontaktować się z nami w sposób wskazany w § 15 Regulaminu.

6. Po dokonaniu wyboru Produktu samodzielnie określasz decyzję zakupu poprzez kliknięcie na przycisk „Dodaj do koszyka” lub równoważny. Wybrany Produkt zostaje zapisany w Twoim koszyku i możesz kontynuować zakupy w Sklepie dodając do koszyka kolejne Produkty.

7. Na każdym etapie składania Zamówienia możesz zaprzestać przechodzenia kolejnych kroków i wyjść z podstrony służącej do składania Zamówień. Zamówienie, które nie zostanie doprowadzone do końca, zostanie automatycznie anulowane.

8. Po zakończeniu zakupów należy przejść do koszyka, gdzie istnieje możliwość sprawdzenia poprawności wybranych uprzednio Produktów. Po podjęciu końcowej decyzji zakupu Produktów należy wypełnić formularz zamówienia. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji Zamówienia. W tym miejscu następuje również wybór metody płatności za Zamówienie oraz wybór czy chcesz wystawienia faktury za dokonaną sprzedaż. Jednocześnie informujemy, że jako Sprzedawca na dzień obowiązywania Regulaminu nie jesteśmy podatnikiem VAT, w związku z czym wystawiane faktury są bez tego podatku.

9. Składając zamówienie należy pod formularzem Zamówienia:

 • zaakceptować Regulamin poprzez zaznaczenie checkboxa o treści „Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego treść” lub równoważnym,
 • wyrazić zgodę na dostarczenie treści cyfrowej przed terminem do odstąpienia od umowy (jeżeli dotyczy),

10. Proces składania Zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący Zamówienie. Kliknięcie to stanowiTwoje oświadczenie woli, prowadzące do zawarcia z nami Umowy.

 

§ 7

Płatność

1. Ceny Produktów na stronie Sklepu podawane są w złotych polskich. Ceny te nie zawierają podatku VAT, który nie jest dodawany przy płatności, gdyż nie jesteśmy podatnikiem tego podatku. Ceny nie zawierają również ewentualnych kosztów płatności. Całkowity koszt Zamówienia zostanie Tobie wskazany w formularzu zamówienia po uzupełnieniu wszystkich koniecznych pól w formularzu, a jeszcze przed złożeniem Zamówienia.

2. Zakupu dokonujesz według cen obowiązujących w chwili złożenia Zamówienia i od tego momentu nie ulegają one zmianie, nawet wówczas, gdy tuż po złożeniu przez Ciebie Zamówienia zmianie ulegną ceny za poszczególne Produkty w Sklepie.

3. Swoje Zamówienie możesz opłacić:

a) za pośrednictwem systemu Przelewy24.

Serwis ten umożliwia realizację płatności za pomocą karty płatniczej lub szybkiego przelewu internetowego. Decydując się na tę opcję płatności, Kupujący zostanie automatycznie przekierowany do systemu operatora płatności.

b) przelewem bankowym – w sytuacji gdy nie doszło do zaksięgowania przelewu Kupującego na rachunku bankowym Sprzedawcy w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia, Zamówienie to zostaje anulowane.

Dane naszego rachunku bankowego:

Właściciel – Elżbieta Szkudlarek Poradnia Laktacyjna ”Mamma Mia”

Bank – Santander

Numer rachunku –61109013040000000146867179

W przypadku gdy wyrazisz chęć otrzymania faktury, niezwłocznie po dokonaniu płatności – nie później jednak niż w ciągu 7 dni –otrzymasz ją od nas. na wskazany w formularzu zamówienia adres e-mail.

4. Jeżeli przy składaniu zamówienia wybrałeś płatność przelewem, po kliknięciu w przycisk finalizujący Zamówienie zostaniesz przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Jeżeli wybrałeś płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący Zamówienie zostaniesz przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem Zamówienia, a niezależnie na podany przez Ciebie adres e-mail prześlemy instrukcję dokonania płatności.

5. Bez względu na wybór Produktu, Umowa zawarta jest pod warunkiem zawieszającym, czyli w momencie gdy dokonasz płatności za zamówiony Produkt, na zasadach przedstawionych w Regulaminie.

 

§ 8

Wykonanie Umowy

1. Dostęp do Produktu uzyskasz dopiero po przyjęciu płatności za dokonane Zamówienie.

2. Dostęp do Produktu wymaga posiadania przez Ciebie:

– standardowego systemu operacyjnego,

– aktualnego narzędzia lub programu obsługującego pliki elektroniczne w formacie pdf., doc., docx, xsl, mobi, pub., mp3, mp4, itp. – w przypadku zamówienia Produktów cyfrowych w formacie opisanym w ofercie,

– dostępu do internetu,

– posiadania konta w serwisie społecznościowym Facebook, gdyż część zakupionych materiałów składających się na Produkt jest udostępniona w ramach zamkniętej grupy na tym serwisie.

3. W sytuacji, w której, korzystanie z Produktu wymagałoby spełnienia dodatkowych warunków technicznych, warunki te wskazane są w opisie Produktu na Stronie.

4. W przypadku trudności z uruchomieniem pliku obejmującego zakupiony Produkt, powinieneś niezwłocznie skontaktować się z nami w sposób opisany w 15 Regulaminu.

 

§ 9 

Prawo odstąpienia od umowy

1. Jeśli dokonując zakupu w naszym Sklepie działasz jako Konsument masz możliwość odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, abyś wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Tobie prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2. Nie przysługuje Ci prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli spełnienie świadczenia, tj. uzyskanie dostępu do Produktu Cyfrowego, nastąpiło przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Jako Kupujący wyrażasz zgodę na uzyskanie dostępu do Produktu Cyfrowego przed terminem, o którym mowa w ust. 1 powyżej, a tym samym jest świadomy utraty prawa do odstąpienia od Umowy.

3. Odstąpienie od umowy odbywa się w drodze jednoznacznego oświadczenia złożonego w drodze pisemnej na adres naszej siedziby lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@doradcalaktacyjnylodz.pl.

4. Prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również w sytuacji, gdy jesteś osobą fizyczną zawierającąz nami umowę bezpośrednio związaną z Twoją działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej Ciebie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Z uwagi na powyższe, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, uprawnienia te dotyczą również Ciebie, jeśli spełniasz kryteria opisane powyżej.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, niezwłocznie zwracamy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, a w każdym przypadku nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym zostałeś poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziłeś się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

 

§ 10

Zasady odpowiedzialności

1. Zobowiązujemy się dostarczyć Tobie Produkt pozbawiony wad. Gdyby jednak sprzedany Produkt miał wadę fizyczną lub prawną, wówczas ponosimy względem Ciebie, jako Konsumentem, odpowiedzialność w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (rękojmia za wady) oraz – względem w sytuacji, gdy działasz jako Konsument lub osoba, o której mowa w 9 ust. 4 Regulaminu –ustawy o prawach konsumenta. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od dnia wydania Produktu.

2. Reklamację możesz złożyć poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego udostępnionego na stronie internetowej Sklepu lub też wysłać na adres mailowy Sklepu, wskazany w § 15 ust. 4 Regulaminu, inne pisemne oświadczenie woli zawierające co najmniej:

 • dane umożliwiające Twoją identyfikację,
 • określenie reklamowanego Produktu, datę dokonania zakupu, opis reklamowanej wady, oraz termin, w jakim wada została dostrzeżona,
 • żądanie reklamacyjne – wskazanie, czy żądasz usunięcia wady, wymiany towaru na nowy wolny od wad, obniżenia ceny czy odstąpienia od umowy.

3. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych liczonych od momentu otrzymania przez nas zgłoszenia, poprzez wykorzystanie takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. W przypadkach wymagających podjęcia dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu.

4. Zastrzegamy sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli złożysz reklamację po przekroczeniu terminu, wskazanym w Kodeksie cywilnym, lub jeśli wynikać będzie ona z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu.

5. W przypadku, gdy nie jesteś Konsumentem, nasza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu zostaje wyłączona, chyba że jesteś osobą, o której mowa w §9 ust. 4Regulaminu.

6. Jeżeli jesteś Przedsiębiorcą, całkowita nasza odpowiedzialność względem Ciebie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny za Produkt i złożonego Zamówienia, w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Kupującego będącego Przedsiębiorcą.

 

§ 11

Majątkowe prawa autorskie

1. Zwracamy Twoją uwagę na to, że treści dostępne na stronach Sklepu, w tym opisy Produktów i projekty graficzne, mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują nam.

2. Wskazujemy również, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Ciebiebez naszej zgody, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich nam przysługujących i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

 

§ 12

Dane osobowe i pliki cookies

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Sprzedawca.

2. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych osób korzystających ze Sklepu i wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Sklepu:https://doradcalaktacyjnylodz.pl/polityka-prywatnosci/ .

 

§ 13

Zmiana Regulaminu

1. Zastrzegamy sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie bez uszczerbku dla praw, które nabyłeś na podstawie umów zawartych jeszcze przed zmianą Regulaminu.

2. Jeśli posiadasz Konto w Sklepie, o zmianach zostaniesz poinformowany poprzez wysłanie odpowiedniej informacji na podany przy rejestracji adres e-mail, zawierającej zakres dokonanych zmian, na co najmniej 14 (czternaście) dni przed dniem wejścia zmian w życie. W razie braku akceptacji nowych postanowień Regulaminu, możesz nieodpłatnie usunąć swoje Konto.

3. Do umów zawartych przez zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Ciebie

 

§ 14

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. W razie sporu z nami, co mamy nadzieję nigdy nie nastąpi, jako Konsument lub osoba, o której mowa w 9 ust. 4 Regulaminu, masz możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym do:

 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem
  o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem
  o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta
  lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

2. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń, można znaleźć na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

3. Jako Konsument lub osoba, o której mowa w 9 ust. 4 Regulaminu, możesz również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§ 15

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem2021 roku.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o prawach konsumenta.

3. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za bezprawne, nieważne
lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, wówczas takie postanowienie będzie uważane za wyłączone z Regulaminu i pozostanie bez wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. W miejsce postanowienia dotkniętego wadą, o którym mowa
w zdaniu pierwszym, wstępuje reguła odpowiadająca najbliżej celom tego postanowienia jak i całemu Regulaminowi.

4. W razie pytań, uwag czy wątpliwości możesz kontaktować się z nami
za pośrednictwem maila, telefonicznie lub pisemnie pod wskazanymi adresami i numerem:

 • tel: 664 914 704
 • mail: kontakt@doradcalaktacyjnylodz.pl;
 • adres: Przełajowa 23/48, 94-045 Łódź

REGULAMIN DO POBRANIA