Informuję, iż od dnia 25 maja 2018 roku wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO

Celem niniejszej wiadomości jest przekazanie moim Pacjentom informacji na temat zasad i warunków przetwarzania danych osobowych ich dotyczących w związku z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi.

Informacja ta zostaje Państwu przekazana na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1),  dalej „RODO”.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę dzwonić pod nr +48 664 914 704, bądź pisać na adres poradniamammamia@gmail.com

 

Klauzula informacyjna – art. 13 RODO

Obowiązek informacyjny w stosunku do  Pacjenta
realizowany jest poprzez:

 1. Umieszczenie wymaganych klauzul informacyjnych na stronie internetowej praktyki lekarskiej (Elżbieta Szkudlarek Poradnia Laktacyjna Mamma Mia), adres: www.doradcalaktacyjnylodz.pl;
 2. Dostęp do wymaganych informacji w siedzibie pod adresem: ul. Przełajowa 23/48, 94-045 Łódź;

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Pacjentów jest Elżbieta Szkudlarek Poradnia Laktacyjna „Mamma Mia”, adres e-mail: poradniamammamia@gmail.com (dalej jako „ADO”).

 

 1. Pani/Pana dane osobowe, jako Pacjentów, przetwarzane będą do celów zdrowotnych, tj. działalności leczniczej i świadczeń zdrowotnych, określonych w art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;

Do celów tych w szczególności należy:

 1. profilaktyka zdrowotna,
 2. diagnoza medyczna i leczenie,
 3. zapewnienie opieki zdrowotnej,
 4. zapewnienie zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego, w tym wystawianie zaświadczeń lekarskich.

 

Przetwarzanie danych we wskazanych powyżej celach nie wymaga odrębnej indywidualnej zgody Pacjenta.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na następującej podstawie prawnej:
 2. 6 ust. 1 pkt c) RODO,
 3. oraz na podstawie przepisów prawa krajowego, w szczególności:
 4. 3 ust. 1, 2 ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej,
 5. 24 ustawa 06 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 6. inne przepisy szczegółowe regulujące udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

 

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:

 

 1. ADO,
 2. inne podmioty wykonujące działalność leczniczą, w zakresie niezbędnym do zapewnienia ciągłości i kompleksowości procesu diagnostyczno – leczniczego,
 3. inne instytucje, organy, podmioty, które mają prawo do przetwarzania danych osobowych na podstawie RODO, prawa krajowego, w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych, w tym zdrowotnych.

.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres określony w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 

Każdy podmiot prowadzący działalność leczniczą ma obowiązek prowadzenia i  przechowywania dokumentacji medycznej  zgodnie z zasadami określonymi w ustawie 06 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta.

 

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, z zastrzeżeniem jednak ograniczeń praw wynikających z prawa powszechnie obowiązującego.

 

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej zostały uregulowane w prawie powszechnie obowiązującym, tj. w ustawie 06 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta, oraz procedurach wewnętrznych ADO.

 

 1. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.

 

 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w celach ochrony zdrowia jest wymogiem ustawowym i dotyczy każdego pacjenta. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych może być odmowa udzielenia świadczenia zdrowotnego, z zastrzeżeniem sytuacji nagłych dla ratowania życia i zdrowia.

 

 1. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.